Integrēta grāmatvedības uzskaite maziem un vidījiem uzņēmumiem

20 Nov

Integrēta grāmatvedības uzskaite maziem un vidījiem uzņēmumiem

Grāmatvedības un nodokļu uzskaite- ir jautājums, kuru nerisinot, nav iespējams pilnvārtēgi nodarboties ar nevienu no uz??m?jdarb?bas veidiem. Nep?rtraukti main?g?s likumdošanas d??, aizvien gr?t?k k??st veikt pareizas un prec?zas grāmatvedības atskaites. Izsekot nemit?gaj?m p?rmai??m nodok?u likumdo?an?, vairum? gad?jumu, sp?j tikai speci?listi, kuriem gr?matved?ba ir  pamatnodarbo?an?s. Pie tam, ja ?em v?r? to, ka bie?i vien tr?kst augsti kvalific?tu speci?listu, nereti l?t?k un produkt?v?k ir samaks?t specializ?tam gr?matved?bas uz??mumam par noteiktu uzdevumu nek? algot ?tata darbinieku. T?dej?di nav nepiecie?ams mekl?t gr?matvedi, kas b?tu j?nodro?ina ar darbavietu, person?go datoru, nepiecie?amaj?m programm?m, k? ar? nav nepiecie?ami t?ri?i gr?matve?a apm?c??anai. Uzticot gr?matved?bu m?su komp?nijas speci?listiem, J?s ieg?stat virkni priek?roc?bu:
Mums ir bag?ta pieredze, pateicoties tam, ka m?su klienti darboj?s da??d?s uz??m?jdarb?bas nozar?s. L?dz ar to m?su komp?nijas speci?listi p?rzina gr?matved?bas uzskaites un nodok?u apr??inus vis?s biznesa sf?r?s.
Cie?a uz??muma gr?matve?u un juridisk? departamenta sadarb?ba ?auj br?vi orient?ties likumdo?an?. T?d? veid?, visi jaut?jumi tiek izskat?ti ne tikai no likumdo?anas puses, bet ar? no komercties?bu skatupunkta, kas ?auj optimiz?t J?su uz??muma organiz?ciju kopum?.
Turkl?t, nemaz?k svar?gs faktors ir laika ietaup?jums un iesp?ja koncentr?t visus sp?kus uz procesiem, kas uz??mumam nes pe??u. Gr?matved?bas un nodok?u atskaites tiek veiktas nep?rtraukti l?dz ar uz??muma dibin??anu un aiz?em ne mazums laika. K? ar?, neatkar?gi no t?, vai J?su uz??mums veic uz??m?jdarb?bu vai ir neakt?vs, katru m?nesi VID j?iesniedz atskaites. M?s esam sp?j?gi uz?emties atbild?bu par nepiecie?amaj?m atskait?m, un pal?dz?t Jums sadarboties ar valsts organiz?cij?m da??du jaut?jumu risin??an?, kas dotu Jums iesp?ju koncentr?ties uz savu biznesu.
Grāmatvedības pakalpojumu kl?sts, ko pied?v? mūsu kompānija, ietver:

 • gr?matved?bas atskai?u k?rto?anas meto?u izstr?di;
 • prim?ro dokumentu p?rbaudi, anal?zi un apstr?di;
 • prim?ro dokumentu ievadi gr?matved?bas re?istros un gr?matved?bas atskai?u ?urn?lu veido?anu;
 •  algu un citu maks?jumu par darbu apr??inu;
 • pamatl?dzek?u nolietojuma uzskaiti un apr??in??anu;
 • skaidras naudas dar?jumu un algu izmaksu uzskaiti;
 • nodok?u  uzskai?u p?rvald??anu, izmantojot likum?gas iesp?jas, ar nodokli apliekam?s b?zes optimiz??an?;
 • ikm?ne?a, ceturk??a un gada atskai?u sagatavo?anu un deklar?ciju iesnieg?anu VID;
 • citu atskai?u sagatavo?anu valsts iest?d?m (Centr?lajam Statistikas Birojam un Latvijas Bankai).
 • operat?vo balansu sagatavo?anu;
 • konsult?cijas par finan?u un nodok?u sist?mu uzskaiti uz??mum?;
 • J?su uz??muma p?rst?v??anu VID un cit?s instit?cij?s, k? ar? nodok?u rev?ziju k?rto?anu;

Parasti kop?gais sadarb?bas process notiek sekojo?? veid?- reizi m?nes? (atkar?b? no dokumentu daudzuma, iesp?jams ar? bie??k) m?s sa?emam J?su galvenos dokumentus. M?s tos apstr?d?jam un sistematiz?jam, veidojam visus gr?matved?bas un nodok?u re?istrus. Periodiski, m?s sal?dzin?m gan debitoru par?dus gan par?dus kreditoriem. Pamatojoties uz J?su nos?t?tajiem dokumentiem, m?s sagatavojam un nododam ikm?ne?a atskaites VID un Statistikas Biroj?. Katru m?nesi, m?s Jums nos?tam p?rskatu par algu izmaks?m un nodok?u maks?jumiem. Visas gr?matved?bas un nodok?u uzskai?u konsult?cijas uz??mumiem, kas izmanto m?su pakalpojumus ir iek?autas pakalpojuma cen?.